I. Postanowienia ogólne

Pogotowie Redaktorskie to innowacyjny serwis, poświęcony profesjonalnej pomocy w przygotowaniu wszelkiego rodzaju opracowań naukowych. Jest to innowacyjny panel online, pozwalający na bezpośredni kontakt redaktora z klientem. Pozwala to na stworzenie indywidualnej usługi, dopasowanej do potrzeb klienta. Nadzór zapewnia administracja, dbająca o prawidłowe i rzetelne wykonanie każdego zlecenia. Dostarczycielem usługi jest Pogotowie Redaktorskie realizując usługi edukacyjno-redaktorskie z wszystkich rodzajów dziedzin oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wszelkie materiały przygotowane przez Pogotowie Redaktorskie, jakie uzyskuje od serwisu Klient posiadają charakter informacyjny i stanowić mogą jedynie wzór lub bazę wyjściową do napisania własnego opracowania naukowego czy innej usługi.

Pogotowie Redaktorskie nie realizuje prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych, prezentacji maturalnych czy innych tego typu prac, a jedynie wzory takich prac, które są przydatne przy pisaniu własnej pracy i mogą być wykorzystane tylko w sposób nienaruszający prawa a w szczególności Prawa Autorskiego oraz Art. 272. K.K.

Pogotowie Redaktorskie  nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wymienionych materiałów edukacyjnych w sposób naruszający prawo.

Zapewniane Klientom materiały edukacyjne od Pogotowie Redaktorskie  nie mogą być pokazywane osobom trzecim, jako własne i utworzone samodzielnie przez Klienta. W przypadku zaistnienia domniemania, iż taka sytuacja występuje, współpraca z Klientem zostaje zakończona w trybie pilnym, a kwoty wpłacone za zrealizowane zlecenie nie podlegają zwrotowi.

Dane osobowe Klientów znajdujące się w bazie Pogotowie Redaktorskie  uzyskiwane są wyłącznie w celu wymiany informacji i nawiązywania kontaktu w  sprawach dotyczących realizacji zlecenia. Pogotowie Redaktorskie  nie udostępnia ani nie przekazuje osobom trzecim żadnych danych osobowych Klientów z wyjątkiem nicka, który klient sam sobie nadaje w procesie rejestracji.

Utworzone indywidualnie zlecenia dla Klientów nie są nigdzie publikowane ani udostępniane. Podlegają przechowaniu wyłącznie do celów fiskalnych przez okres wymagany ustawowo, po czym są usuwane z serwera.

II. Realizacja zlecenia

Materiały pomocnicze i edukacyjne, biznes plany, analizy, obliczenia statystyczne i inne teksty są realizowane na indywidualne zlecenie Klienta i dostosowane do jego potrzeb, nie podlegają one dalszej odsprzedaży.

Etapy:

Panel zapewnia dogodne metody płatności za pomocą systemu Przelewy24.pl

Wraz z zarejestrowaniem płatności Redaktor uzyskuje informacje o możliwości rozpoczęcia zlecenia.  Terminy całości bądź części zlecenia wyliczane są automatycznie na podstawie terminu, który wskazał klient oraz czasu, który potrzebował klient, aby zapłacić za usługę.

W ustalonym z góry terminie redaktor przesyła zrealizowaną usługę. Sporządzone treści są adekwatne do oczekiwań i wymogów Klienta, zgodnie z zawartymi informacjami w formularzu zamówienia, opisie zlecenia oraz na czacie z redaktorem. Klient jest zobowiązany do przesłania wszelkich wytycznych jeszcze przed przystąpieniem do opłacenia zamówienia, tylko te wytyczne są wiążące oraz te, które są ustalane na bieżąco na czacie i akceptowane przez dwie strony kontaktu. Klient może ubiegać się o poprawki jeśli wytyczne podane na początku zamrowienia nie zostały wdrożone.

Pozyskanie materiału oznacza możliwość złożenia poprawek, dozwolone jest wstrzymanie się z dalszą płatnością do momentu ich realizacji. W przypadku płatności ratalnej po otrzymaniu zamówienia należy dokonać dalszej wpłaty w celu zachowania terminu zlecenia.

Wraz z przesłanymi materiałami edukacyjnymi Klientowi automatycznie przekazywane są prawa autorskie majątkowe do tych materiałów. Wraz z tym Pogotowie Redaktorskie nie posiada prawa do wykorzystywania  uzyskanych materiałów w przyszłości.

III. Reklamacje i poprawki

Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od przesłania pliku, Klient jest zobowiązany do przesłania szczegółowych informacji Redaktorowi na czacie. Nieodpłatne poprawki są wykonywane w przypadku:

Klient posiada prawo do bezpłatnych poprawek w ciągu 14 dni od momentu przesłania pliku. Po upływie powyższego terminu Pogotowie Redaktorskie ma prawo odmówienia dokonania poprawek lub naliczenia dodatkowej opłaty za ich wykonanie.

W przypadku niemożności poprawienia zamówionego materiału Klient zyskuje prawo uzyskania częściowej rekompensaty w wysokości do 25% łącznych dokonanych wpłat. Wysokość rekompensaty ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji.

IV. Polityka Poufności

Polityka Poufności to podstawowe zasady korzystania z portalu Pogotowie Redaktorskie. Przed rozpoczęciem współpracy należy zapoznać się z treścią Polityki Poufności, złożenie nowego zamówienia oznacza jej akceptację, czyli:

Nie jest dozwolone podawanie danych osobowych, kontaktowych Redaktorom w czasie kontaktowania się z nimi na czacie. Nie jest również możliwy kontakt poza portalem Pogotowie Redaktorskie. Dane kontaktowe, rozliczeniowe można podawać wyłącznie w formularzu rejestracyjnym (nie udostępnianym nigdzie dalej), jak i bezpośrednio w kontakcie z administracją. Klient składając nowe zamówienie zgadza się na możliwość weryfikacji czy sposób zachowania jest zgodny z regulaminem, polityką prywatności i poufności. System wykrywa próby przesyłania informacji nieodpowiednich dla Redaktorów. Nie jest dozwolone:

Stosowanie się do zasad polityki poufności pozwala na zapewnienie ze strony serwisu Pogotowie Redaktorskie właściwego przebiegu procesu realizacji zleceń, gwarancje poufności, zwrotu. Portal Pogotowie Redaktorskie został w taki sposób utworzony, aby ułatwić proces składania zamówień i jego dalszej obsługi. Klient w komfortowy sposób może wysyłać wytyczne, kontaktować się na czacie i ustalać wszelkie kwestie związane ze współpracą.

Nadal jest to jednak równoznaczne z zapewnieniem anonimowości i bezpieczeństwa użytkowników portalu. Zastosowane są w tym celu innowacyjne rozwiązania informatyczne.

V. Polityka prywatności

1.Informacje ogólne.

Operatorem Pogotowie Redaktorskie jest firma o dużym doświadczeniu z zakresu pomocy naukowej.

Portal odpowiada za pozyskiwanie informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Kupujący ma prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. W celu usunięcia danych należy skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres administracja@pogotowie-redaktorskie.pl.

2. Informacje w formularzach.

Portal pozyskuje informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Portal może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Dane zawarte w formularzu nie są przekazywane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Portalu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane wykazane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu wprowadzenia nowego zlecenia lub kontaktu handlowego.

3. Informacja o plikach cookies.

Portal Pogotowie Redaktorskie korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w głównej mierze obejmują pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu Pogotowie Redaktorskie. Cookies zazwyczaj obejmują najczęściej nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

W ramach Portalu wykorzystuje się dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) najczęściej domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa zapewnia opcje usunięcia plików cookies. Możliwe jest ponadto automatyczne blokowanie plików cookies Dokładniejsze informacje z tego zakresu zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia zastosowania plików cookies mogą oddziaływać na funkcjonalność na stronach i podstronach Portalu.

4. Udostępnienie danych.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane pozwalające na identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Portal upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

5. Postanowienia końcowe

Pogotowie Redaktorskie posiada prawo rozwiązania umowy w każdym momencie z powodu uchybienia terminowi zapłaty przysługującego mu wynagrodzenia przez Zamawiającego, jak również w przypadku braku możliwości wykonania zlecenia. Dokonana przez Zamawiającego zapłata za wykonane części opracowania naukowego nie podlega zwrotowi, a za niewykonane części płatność zostanie Klientowi zwrócona. Dodatkowo umowa podlega rozwiązaniu w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta postanowień określonych w polityce poufności. Dokonana przez Zamawiającego zapłata za wykonane części opracowania naukowego nie podlega zwrotowi.

Pogotowie Redaktorskie zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych modyfikacji i zmian niniejszego regulaminu w dowolnym czasie i dowolnym zakresie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach Pogotowia Redaktorskiego.

Wszelkie ewentualne spory powstałe w trakcie jak i po realizacji zlecenia strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego zgodnie z obowiązującym prawem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Autorskiego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.

VI. Regulamin płatności

I. Postanowienia ogólne

II. Zamówienia

III. Formy płatności

IV. Usługi

V. Gwarancja

VI. Dane osobowe

IX. Postanowienia końcowe